Journalist.Ir - اينترنت و هويت‌ديني كاربران


اينترنت و هويت‌ديني كاربران
تاریخ : چهارشنبه، 10 مرداد، 1386
موضوع :


اين تحقيق، درصدد شناسايي و رابطه استفاده از اينترنت و هويت ديني كاربران است. از اين منظر، گزارش اين تحقيق ضمن مروري كه بر فضاي مفهومي موضوع دارد؛ از رويكردي تلفيقي كه برگرفته از تئوري هاي استفاده و خشنودي، كاشت يا پرورش و تئوري ساخت يابي گيدنز مي باشد، براي تبيين پديده مذكور بهره گرفته، و با عنايت به فرضياتي كه از اين تئوري ها با توجه به ويژگي جامعه آماري مورد مطالعه أخذ كرده است، به شناسايي رابطه استفاده از اينترنت و هويت ديني كاربران پرداخته است.

با كاربرد روش پيمايش و با استفاده از تكنيك پرسشنامه بر روي 1516 نفر از كاربران بالاي پانزده سال در شهر تهران كه از طريق نمونه گيري خوشه ايي( در جامعه آماري خانوار ) و هدفمند( در جامعه آماري كافي نت ) با سطح خطاي05/0 و ضريب اطمينان 95 درصد انتخاب، اطلاعات و دادههاي مورد نياز جمع آوري گرديد. ادامه

منبع این مقاله : Journalist.Ir
http://www.Journalist.Ir

آدرس این مطلب :
http://www.Journalist.Ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1847